دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
معرفی

مشخصات فردی

نام : هومن   رجبی اسلامی

پست الکترونیکی : rajabi.h@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : شیلات
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه گیلان

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : شیلات
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : شیلات
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی

 

  1. رئیس هیئت مدیره انجمن علمی شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
  2. عضو کمیته اجرایی و کمیته علمی اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت پایدار منابع طبیعی26 آبان ماه 1390 (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران)
  3. عضو بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات


عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : شیلات

محل خدمت : دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 2

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی شیلات

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1389/08/10

هومن رجبی اسلامی

هومن رجبی اسلامی

محل خدمت:   دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : استادیار

^